HİZMETLERİMİZ
Çevresel Etki Değerlendirme

  ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)
  ÇED Raporları (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyaları (Çed Gerekli Değildir Kararı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş firmaları tarafından hazırlanabilir.
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlayabilmesi için şirketlerin personel listesini, şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir.
  HATAY SİNERJİ Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.
  Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (ÇED) veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı (Proje Tanıtım Dosyası) alınmadıkça bu Projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve Kullanım ruhsatı verilemez, proje için Yatırıma başlanamaz.
  ÇED Kararı alınmadan başlatılan yatırımlar için; toplam yatırım bedeli üzerinden %2 oranında para cezası kesilir.

   

  PROJE TANITIM DOSYASI 
  ÇED Yönetmeliği Ek II kapsamındaki projeler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne e-çed online sistem üzerinden müracaat edilmesi gerekmektedir. 
  - Ek 2 ye Tabi Tesisler

   

  ÇED OLUMLU KARARI ALINMASI
  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belirli bir proje ve gelişmenin, çevre üzerindeki olumlu - olumsuz etkilerinin belirlendiği bir süreçtir, ÇED Süresinde planlanan proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici etkileri, sosyal sonuçları ve alternatif çözümleri değerlendirilmektedir.
  Çed uygulamalarının amacı asla sanayileşmenin önlenmesi, küçültülmesi ve zorlaştırılması değildir. ÇED Raporu hazırlanma aşamasında planlanan faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz etkilerin ve kirletici faktörlerin daha planlanma aşamasında tespit edilip gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
  Yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği 03 Ekim 2013 tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, ülke çapında, yapılması planlanan tesisler için, yatırımın cinsine göre, ÇED Yönetmeliği Ek 1 Listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu hazırlanarak e-çed online sistem üzerinden müracaat yapılması gerekmektedir.

  DOĞAYA GERİ KAZANDIRMA PROJELERİ
  Doğaya geri kazandırma projeleri orman sayılan alanlar dışındaki faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının doğaya yeniden kazandırılması amacıyla “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” ‘ne en uygun olan şekilde hazırlanmaktadır.

  ÇED İZLEME
  ÇED Yönetmeliğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu/Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilmiş projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı, ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası’nda taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir.

  Faaliyetin inşaat aşamasındaki çevresel izleme çalışmaları ÇED sürecinde Bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulmaktadır. Çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikâyetlere cevap niteliği taşıması açısından Yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır. Şirketimiz bünyesinde yapılan izleme çalışmaları, özellikle Maden, liman, ağır sanayi vb alanlardaki yatırımlarda kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle zenginleştirilmektedir. Bu yatırımcı için bir anlamda çevre danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

  ÇED KAPSAM DIŞI BELGELERİ
  Mevzuat kapsamında ÇED Yönetmeliği Dışında Kalan proje ve faaliyetler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması için KAPSAM DIŞI Dosyasının hazırlanması hizmeti verilmektedir

  ÇED MUAFİYET BELGELERİ
  Mevzuat kapsamında ÇED Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri taşımayan ve bu sebeple ÇED işlemlerinden muaf olan proje ve faaliyetler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması için ÇED MUAFİYET Dosyasının hazırlanması hizmeti verilmektedir.